Web Site ที่เกียวข้อง : https://foundation.iop.or.th/web/

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ย่อว่า ม.ส.พ. ภาษาอังกฤษ Institute of Pathology Foundation ตัวย่อา I.P.F. เครื่องหมาย.. เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน วงในมีรูปสามเหลี่ยม ภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปกล้องจุลทรรศน์ ฐานของสามเหลี่ยมมีตัวเลข พ.ศ. 2543 และ ค.ศ. 2000 เป็นปีที่ตั้งมูลนิธิ ช่องระหว่างวงกลมสองวงมีข้อความเป็นชื่อ มูลนิธิ ภาษาไทยด้านบนและภาษาอังกฤษด้านล่าง “มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา INSTITUTE OF PATHOLOGY FOUNDATION

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @richmantool

  • 081-266-7118
  • 089-894-7118
  • 081-891-7118