Web Site ที่เกียวข้อง : https://www.ffc.or.th/home/

มูลนิธิเด็กจัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ, ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม, ค้นหางานศิลปะ ดนตรี นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคม, ช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน, ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีแก่ชีวิตเด็ก และกระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักในเรื่อง "การพิทักษ์สิทธิ" ของเด็ก และ "ปัญหา" เด็กไทย

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @richmantool

  • 081-266-7118
  • 089-894-7118
  • 081-891-7118