Richmantool Charity

วันที่ 24 มีนาคม 2560 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

      มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.baannokkamin.net


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่