Richmantool Charity

19 ธันวาคม 2559 บริจาคเงิน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

      สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2506ให้การอุปการะเด็กทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี จากสาเหตุการถูกทอดทิ้ง หลังคลอด ทิ้งตามที่สาธารณะ ทิ้งกับผู้รับจ้างเลี้ยง บิดามารดาต้องโทษ หรือมีอาการเจ็บป่วยทางจิต เด็กที่กำพร้าบิดาหรือมารดา ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก บุตรของผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.pakkredbabies.com/web/index.php/home


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่