Richmantool Charity

30 กันยายน 2559 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

      ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กไทยผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ ให้มีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้าง เพื่อให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคม

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.doctordek.com


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่