Richmantool Charity

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริจาคทุนให้ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน

      บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนนี้ มีเด็กตาบอดและพิการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น พิการทางสมอง โปลิโอ ฯลฯ ส่วนหนึ่งจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่อีกส่วนหนึ่งกำลังฟื้นฟู ให้เข้าร่วมเรียนหนังสือกับเด็กปกติ

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.cfbt.or.th


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่