เกี่ยวกับ โปรแกรมหวย RICH MAN TOOL

โปรแกรมหวย RichManTool ทุกๆ เวอร์ชั่น พัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ในการจัดการฐานข้อมูล และ การคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมิได้เพื่อการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันแต่อย่างใด ซึ่งท่านทราบดีแล้วว่าทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับท่านในทุกกรณี รวมไปถึงการกระทำผิดทางกฎหมายทางด้านต่างๆ

โปรแกรมหวย RichManTool นี้ เป็น Shareware หรือโปรแกรมหวยตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งานดูการทำงานของโปรแกรมหวย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานรูปแบบอื่น หรือโปรแกรมงานทางด้านอื่นๆ สามารถติดต่อเราเพื่อจ้างออกแบบพัฒนาเป็นงานจ้างได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักพัฒนาโปรแกรม

RichManTool ทางเราตั้งใจให้บริการสมาชิกอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ ก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากมาย ค่าลงทะเบียนที่สมาชิกชำระมาก็คือค่าใช้จ่ายเหล่านั้น หากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากค่าลงทะเบียนของสมาชิก ในอนาคตอันใกล้เราคงจะหยุดพัฒนาและหยุดให้บริการสมาชิกที่ใช้งาน Richmantool


เหตุที่เรายังอยู่ ก็เพราะ พันธะสัญญาที่เรามีต่อกันตั้งแต่ Richmantool เริ่มกำเนิดขึ้นมา และ มีสมาชิกที่ยังต้องการเรา


" เรามีพันธะสัญญา จะพัฒนาโปรแกรมหวยให้ตรงตามความต้องการและจะอยู่เคียงข้างสมาชิกต่อไป หากสมาชิกยังต้องการเราอยู่ "