:: 1 พฤษภาคม 2560 บริจาคเงิน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ::ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการโดยทั่วไป ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควร เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ ให้การศึกษาแก่ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความพิการการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการและการมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ สนับสนุนให้มีและดำเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเด็กพิการ ฐานแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อหารูปแบบและกลวิธีที่เหมาะสมในการดำเนินงานของโครงการและให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจค้นคว้าโดยทั่วไป ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวในชุมชนมีความมั่นคงและอบอุ่น มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรือฟื้นฟูความพิการของเด็ก สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กพิการ ซึ่งต้องมีภาระต่อเด็กมากเป็นพิเศษ เผยแพร่งานด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาคม โดยเฉพาะเด็กพิการ ผ่านสื่อสารมวลชน ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

Web Site ที่เกียวข้อง :http://fcdthailand.org

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่